Condiții și excluderi

 1. Általános rendelkezések
 2. Fogalommeghatározások
 3. Az elektronikus szolgáltatások típusa és terjedelme
 4. Az elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződések nyújtásának és megkötésének feltételei
 5. Az elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződések felmondásának feltételei
 6. Panaszolási eljárás
 7. Szellemi tulajdon
 8. Záró rendelkezések
 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
  1. Honlap az e szabályzat feltételei szerint működik.
  2. A Szabályzat meghatározza a Webhely által elektronikusan nyújtott szolgáltatások típusait és körét. , az e szolgáltatások nyújtására vonatkozó szabályok, az elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtásra vonatkozó megállapodások megkötésének és megszüntetésének feltételei, valamint a panaszeljárás.
  3. Minden Szolgáltatás Igénybevevője, amikor lépéseket tesz a Webhely Elektronikus Szolgáltatásainak igénybevételére , köteles betartani e szabályzat rendelkezéseit.
  4. Az e szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a következők rendelkezéseit kell alkalmazni
   1. Az elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtásról szóló, 2002. július 18-i törvény (a Hivatalos Lap 144. számának módosított 1204. pontja),
   2. A 2014. május 30-i törvény a fogyasztói jogokról. (Törvénytár 2014. évi 827. szám),
   3. Az 1964. április 23-i Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a Törvénytár 16. számának módosított 93. pontja) és a lengyel jog egyéb vonatkozó rendelkezései.
 2. DEFINÍCIÓK
  1. KAPCSOLATFELVÉTELI ADATLAP – a Honlapon elérhető űrlap. Lehetővé teszi, hogy a szolgáltatás igénybevevője közvetlenül kapcsolatba lépjen a Szolgáltatóval.
  2. SZABÁLYZATOK – a Webhely jelen szabályzatai.
  3. SZOLGÁLTATÓ – Contentation sp. z o.o., székhely címe: 22 Piastów Avenue, 71-064 Szczecin, szállítási cím: a fentiek szerint, a Szczecini Kerületi Bíróság Szczecin-Centrum XIII. gazdasági osztálya által vezetett vállalkozói nyilvántartásba a KRS 0000871922 számon, NIP: 8522668617, REGON: 387628543, törzstőke összege:: 50 000 PLN,
  4. e-mail cím: [email protected].
  5. HASZNÁLÓ – az Elektronikus Szolgáltatást igénybe vevő természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező, a törvény által jogképességgel felruházott szervezeti egység.
  6. ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁS – a Szolgáltató által az Ügyfélnek a Honlapon keresztül elektronikus úton nyújtott szolgáltatás.
  7. HÍRLEVÉL – Elektronikus szolgáltatás, amely lehetővé teszi az Ügyfél számára, hogy feliratkozzon és ingyenes információkat kapjon a Szolgáltatótól az Ügyfél által megadott e-mail címre.
 3. AZ ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK TÍPUSA ÉS TERJEDELME
  1. A Szolgáltató a Honlapon keresztül lehetővé teszi az olyan Elektronikus Szolgáltatások használatát, mint például:
   1. A kapcsolatfelvételi űrlap használata,
   2. Hírlevél-használat,
  2. Az elektronikus szolgáltatások nyújtása a Szolgáltatás igénybevevői számára a Szabályzatban meghatározott feltételek szerint történik.
 4. AZ ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSEK NYÚJTÁSÁNAK ÉS MEGKÖTÉSÉNEK FELTÉTELEI
  1. A III. fejezet III. pontjában meghatározott elektronikus szolgáltatások nyújtása. 1. fejezetében meghatározott elektronikus szolgáltatások Szolgáltató általi igénybevétele ingyenes.
  2. Az az időszak, amelyre a szerződést kötötték:
   1. Az elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés, amely a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül történő üzenetküldés lehetővé tételéből áll, határozott időre jön létre, és az üzenet elküldésével vagy az Ügyfél általi elküldés megszüntetésével megszűnik.
   2. A hírlevél használatából álló elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés határozatlan időre jön létre.
  3. A Szolgáltató által használt információs és kommunikációs rendszerrel való együttműködéshez szükséges műszaki követelmények:
   1. Egy számítógép internet-hozzáféréssel,
   2. e-mail hozzáférés,
   3. webböngésző,
   4. A sütik és a Javascript engedélyezése a böngészőben.
  4. A címzett köteles a Weboldalt a törvényeknek és a jó erkölcsnek megfelelő módon használni, szem előtt tartva a harmadik felek személyes tulajdonának és szellemi tulajdonjogainak tiszteletben tartását.
  5. Az ügyfél köteles a tényeknek megfelelő adatokat megadni.
  6. A címzettnek tilos jogellenes tartalmat szolgáltatni.
 5. AZ ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSEK FELMONDÁSÁNAK FELTÉTELEI ÉS FELTÉTELEI
  1. Az elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés felmondása:
   1. A folyamatos és határozatlan idejű elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés (pl. a hírlevél használata) felmondható.
   2. A szolgáltatás igénybevevője a szerződést azonnali hatállyal és indoklás nélkül felmondhatja a [email protected] e-mail címre küldött megfelelő nyilatkozatával.
   3. A Szolgáltató az Elektronikus Szolgáltatások nyújtására vonatkozó folyamatos és határozatlan idejű szerződést felmondhatja abban az esetben, ha az Ügyfél megsérti az Általános Szerződési Feltételeket, különösen, ha a jogsértő jellegű tartalmakat a jogsértések abbahagyására vonatkozó, megfelelő határidő kitűzésével történő eredménytelen előzetes felszólítást követően nyújtja. A Szerződés ilyen esetben a felmondási szándéknyilatkozat benyújtásától számított 7 nap elteltével (felmondási idő) megszűnik.
   4. A felmondás a jogviszony megszűnését eredményezi a jövőre nézve.
  2. A Szolgáltató és az Ügyfél az Elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződést közös megegyezéssel bármikor felmondhatja.
 6. PANASZELJÁRÁS
  1. A Szolgáltató által nyújtott elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok:
   1. A Weboldalon keresztül nyújtott elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszokat az Ügyfél a következő e-mail címre küldheti el: [email protected].
   2. A fenti e-mail üzenetben kérjük, hogy a lehető legtöbb információt és körülményt adja meg a panasz tárgyáról, különösen a szabálytalanság típusát és időpontját, valamint az elérhetőséget. A megadott információk nagyban megkönnyítik és felgyorsítják a panasz Szolgáltató általi feldolgozását.
   3. A panaszok feldolgozását a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül elvégzi.
   4. A Szolgáltatónak a panaszra adott válaszát az Ügyfél panaszban megadott e-mail címére vagy az Ügyfél által megadott egyéb módon kell megküldeni.
 7. SZELLEMI TULAJDON
  1. A weboldalon közzétett minden tartalom szerzői jogi védelmet élveznek és a SZOLGÁLTATÓ tulajdonát képezik A SZOLGÁLTATÓ teljes mértékben felelős a SZOLGÁLTATÓnak az oldal bármely tartalmának használatából eredő bármely kárért , A Szolgáltató hozzájárulása nélkül.
  2. A Szolgáltató kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül bárki által az oldal tartalmát alkotó elemek bármelyikének és tartalmának felhasználása a Szolgáltató szerzői jogainak megsértését jelenti, és polgári és büntetőjogi felelősséget von maga után.
 8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
  1. A Honlapon keresztül kötött szerződések a lengyel joggal összhangban jönnek létre.
  2. Ha a szabályzat bármely része ellentétes az alkalmazandó joggal, a szabályzat kifogásolt rendelkezése helyett a lengyel jog vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.