Facebook és Instagram játék szabályzat - Cibi szendvicscsomagoló - 2021. április 28-30.

Nyereményjáték szabályzat


Az ecoNeked Kft. (2836 Baj, Tóvárosi út 1a.) továbbiakban: (Szervező) nyereményjátékot (a továbbiakban „Játék” vagy „Nyereményjáték”) szervez.

Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a Játék nem áll kapcsolatban a Facebookkal illetve az Instagrammal, azt a Facebook illetve az Instagram semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így a Facebookot illetve az Instagramot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

A játék időtartama

  1. április 28. – 2021. április 30.

A játék menete

A játék az ecoNeked Kft. Facebook és Instagram oldalán (https://www.facebook.com/econeked és https://www.instagram.com/econeked) 2021. április 28-án  megjelenő játék-posztokhoz kapcsolódik. (A két felületet azonos játék egy időben kerül megrendezésre.) A játékosoknak hozzászólásban (commentben) lehetőségük van megírni a kérdésre a választ. Egy játékos többször is hozzászólhat, mindkét platformon játszhat, de neve csak egyszer kerül sorsolásba. A bejegyzéshez tartozó hozzászólásokat 2021. április 30. éjfélig várjuk. A commentelők között 2021. május 3-án összesen 3 nyertest sorsolunk ki a szervező Facebook és Instagram oldalán. A nyeremény 1 db CIBI szendvicscsomagoló / nyertes. 

A sorsoláson való részvétel feltétele, hogy a 2021. április 28-án közzétett bejegyzéshez a játékos a feltett kérdésre a választ hozzászólásban megírja.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés után a sorsolás időpontját későbbi időpontban tartsa meg.

Sorsolás és értesítés

A nyerteseket a sorsolástól számított 24 órán belül, minden esetben a hozzászólást beküldő Facebook profilon keresztül, Facebook privát üzenetben a Szervező értesíti és email címet kér a további egyeztetés céljából. Ha az értesítéstől számított 24 órán belül nem történik meg az adatszolgáltatás, akkor a nyertes elveszíti a jogosultságát a nyereményre, és az eredeti sorsolás szempontjai szerint a Szervező pótnyertest sorsol helyette, akire ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti nyertesre. A nyertes pontos lakcímének birtokában maximum 10 naptári napon belül a Szervező gondoskodik arról, hogy a nyertes megkapja nyereményét.

A nyertes neve - a játékban használt Facebook profil név - a sorsolást követően megjelenik hozzászólásban.

Részvételi jogosultság

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 14. életévét és érvényes, nyilvános Facebook felhasználói fiókkal rendelkezik.

A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ pontjában meghatározott hozzátartozói.

A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a nyereményjátékból. Szintén kizárható a Játékból az, aki harmadik személy nevében játszik a harmadik személy előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül.

Felelősség kizárása

A játék elérhetőségét és működését számos, a Szervező befolyásán kívül álló tényező is érintheti, ezért Szervező a honlap folyamatos, zavartalan használatát nem tudja garantálni. A Szervező a honlap működési, és egyéb hibáival kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért, valamint a játékkal kapcsolatba hozható élet, testi épség és/vagy egészség sérelméből bekövetkezett károkért

A játék idő előtti befejezése

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményjátékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen. A Szervező különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a játék további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt valamely résztvevő magatartása idézte elő, a Szervező az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.

Jogi út kizárva. Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges.

A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a nyertes által bevallandó és fizetendő közterhet is.

Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.

Adatkezelési szabályok

A Résztvevő személyes adataival kapcsolatos adatszolgáltatása mindenkor önkéntes hozzájáruláson alapszik. A megadott adatokat – a nyertes érvényes lakcíme, neve – ecoNeked Kft. kizárólag a Játék lebonyolítása céljából kezeli, tárolja. Az adatgyűjtés célja a nyereményjátékban és a sorsoláson való részvétel. A nyertestől bekért adatok a nyeremény kiküldéséhez szükséges. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Játék Nyertesei tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, a jelen Szabályzatban megjelölt sorsolási időpontot követően, a – ecoNeked Kft. általi kezdeményezett kapcsolatfelvétel során, – ecoNeked Kft. további személyes adatot is elkérhet (pl. név, településnév vagy pontos lakcím) amelyeket az ecoNeked Kft. a nyereményjáték lezárulásától számított 30 nap elteltével töröl. A Nyertesek egyebekben hozzájárulnak ahhoz, hogy a sorsolást követően teljes nevük és a megadott település neve a Szervező hivatalos Facebook oldalán közzétételre kerülhessen a Nyereményjáték lezárulásától számított 30 napig. Ezen hozzájárulás nem feltétele a Nyeremény átadásának.

A Személyes adatok kezelője: ecoNeked Kft.